Rizikove faktory

Velké rizikové faktory

Nutnost kardiopulmonální resuscitace
Výskyt náhlé smrti v rodině
Nevysvětlitelná synkopa
Hypotenzní reakce na zátěž (neschopnost zvýšit krevní  
  tlak o více než  20 mmHg během zátěžového testu)
Tloušťka stěny levé komory přesahující 30 mm 
Spontánně vznikající setrvalé komorové tachykardie
Spontánně vznikající nesetrvalé komorové tachykardie

Malé rizikové faktory   

Postižení věnčitých tepen aterosklerózou
Obstrukce v levé komoře
Rizikový „maligní“ genotyp
Větší množství vazivové tkáně v myokardu